Jak dowiedzialeś się o tej stronie ?

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY, DOSTAW I USŁUG FIRMY SKY LIFT sp. z o.o. OBOWIĄZUJĄCE OD SIERRPNIA 2012 r.

Informujemy, że prowadzimy sprzedaż części tylko przedsiębiorstwom i nie tworzymy bazy danych osób fizycznych.

 

1. DEFINICJE

(a) Kontrakt oznacza umowę pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, dotyczącą produktów Sprzedającego i obejmującą niniejsze Ogólne Warunki.
(b) Produkty oznaczają wszelkie rzeczy będące przedmiotem działalności Sprzedającego w rozumieniu przepisów prawa polskiego.
(c) Sprzedający oznacza SKY LIFT sp. z o. o.
(d) Kupujący (Nabywca) - przedsiębiorca z którym zostaje zawarty Kontrakt.

2. ZAKRES

(a) Niniejsze Ogólne Warunki określają standardowe warunki, na jakich Sprzedający przenosi własność produktów Kupującemu w drodze umowy sprzedaży. Szczegółowe warunki bądź odmienne warunki Kontraktu zostają ustalone pomiędzy Kupującym i Sprzedającym w drodze odrębnego porozumienia. Kupujący nie może dokonać cesji swych praw i obowiązków, wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków, natomiast Sprzedający może dokonać cesji wszystkich swych praw i obowiązków. Kontrakt nie obowiązuje w przypadku, gdy pośrednik działający jako agent Sprzedającego nabywa produkty w celu odsprzedaży. Taki przypadek sprzedaży podlega wyłącznie umowie agencyjnej pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.
(b) Niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień nie ma wpływu na zgodność z prawem, ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków. 

3. OFERTY I ZAMÓWIENIA

Sprzedający za pośrednictwem strony internetowej www.czescidopodnosnikow.pl oferuje określone produkty w okreslonej cenie. Strona ta ma jednak charakter informacyjny. Po wybraniu przez kupującego towaru (towarów), sklep wysyła
specyfikację zamówienia z wykazem zamówionych towarów ich aktualnej ceny oraz terminu dostawy i kosztów wysyłki. Nabywca na podstawie specyfikacji zamówienia może dokonać zakupu wybierajac opcje lub zrezygnować. Brak zamówienia na towar na podstawie specyfikacji zamówienia w terminie do 24h oznacza odstąpienie od transakcji.

Sprzedający może ofertować inne towary nie umieszczone na stronie internetowej www.czescidopodnosnikow.pl , na tych samych warunkach co towaty oferowane na stronie.

4. CENY

Wszystkie ceny podane na stronie są cenami netto. Nabywca musi dokonać zapłaty ceny brutto uwzględniając aktualnie stosowaną stawkę podatku VAT w Polsce na dany produkt.

Sprzedający na wszelkie towary wystawi fakturę VAT obejmującą koszty towaru, opakowania i wysyłki.
Koszty opakowania obejmują ceny materiałów (worki, kartony, folie , wypełnienia, palety, skrzynie i kontenery)
Koszty wysyłki uzależnione są od wagi towaru wraz z opakowaniem, wielkości, ilości oraz wyboru sposobu wysyłki.

5. PŁATNOŚCI I ZEZWOLENIA

(a) Płatności należy dokonywać w walucie podanej na fakturze.
(b) Kupujący obowiązany jest dokonać płatności pełnej wartości faktury 
w ciągu ilości dni podanej na fakturze na rachunek podany na fakturze, chyba że, ustalono inaczej na piśmie. Sprzedającemu przysługuje prawo naliczania odsetek za nieterminowość zapłaty w wysokości 0,5% dziennie. Kupujący obowiązany jest zrekompensować Sprzedającemu wszelkie koszty poniesione przez Sprzedającego w związku z windykacją przeterminowanych należności.
(c) W ramach wykonywania swych praw, niezależnie od obowiązujących w tym zakresie bezwzględnych przepisów prawa, Sprzedający ma prawo odstąpić od kontraktu za złożeniem Kupującemu na piśmie oświadczeniem.
(d) Kupujący nie jest uprawniony do potrącania, kompensowania lub odliczania kwot, jakich dochodzi od Sprzedającego od kwoty, którą winien jest Sprzedającemu z tytułu Kontraktu lub innej umowy ze Sprzedającym.
(e) Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć produkty wyłącznie, jeśli Kupujący dokonał należnej zapłaty wszelkich kwot, jakie winien jest Sprzedającemu w dniu dostawy z tytułu Kontraktu lub innej umowy ze Sprzedającym. Sprzedający ma prawo zawiesić dostawy Produktu jeśli Kupujący dopuści się zwłoki w płatności, przy czym nie ma to wpływu na inne prawa Sprzedającego, wynikające z Kontraktu lub innej umowy z Kupującym. Sprzedający nie jest zobowiązany do wznowienia dostaw dopóki Kupujący nie dokona płatności wszelkich zaległych należności, wraz ze wszelkimi kosztami i narosłymi odsetkami.
(f) Uzyskanie wszelkich zezwoleń, dokumentów kontroli dewizowej oraz innych decyzji niezbędnych do dokonania importu i używania produktów, a także zapłata za Produkty jest wyłącznym obowiązkiem Kupującego. Kupujący nie zostaje zwolniony ze swych obowiązków wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków, jeśli nie uzyska zezwolenia lub innej decyzji. 

6. DOSTAWA I SIŁA WYŻSZA

(a) Produkty uważa się za dostarczone z chwilą faktycznego wydania: 1) Kupującemu, 2) przedstawicielowi Kupującego lub osobie, którą Kupujący upoważnił na piśmie do przyjęcia dostawy, 3) pierwszemu przewoźnikowi, jeśli sprzedaż Produktów odbywa się na innych warunkach niż ex works.
(b) Kupujący obowiązany jest opłacić wszelkie koszty poniesione przez Sprzedającego z powodu nie odebrania dostawy przez Kupującego z jego winy albo 1) w dniu określonym na fakturze bądź na potwierdzeniu Sprzedającego, albo 2) gdy produkty są gotowe do odbioru, jeśli Sprzedający powiadomił Kupującego na piśmie o takiej gotowości, a Kupujący nie odebrał dostawy w ciągu 3 dni bądź w innym terminie uzgodnionym – pisemnie przez strony.
(c) Kupujący ma obowiązek dokładnego sprawdzenia produktów wysłanych na ryzyko Sprzedającego. Kupujący zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie – na piśmie Sprzedającego o utracie, uszkodzeniach lub brakach ilościowych w produktach. W przypadku, gdy Kupujący nie otrzyma produktów w uzgodnionym terminie dostawy, zobowiązany jest on powiadomić Sprzedającego w ciągu 48 godzin od uzgodnionego terminu dostawy. Sprzedający nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności, a Kupujący zrzeka się jakichkolwiek praw do odszkodowania na mocy niniejszego postanowienia, jeśli informacje Kupującego nie są wystarczające, by umożliwić Sprzedającemu wystąpienie z uzasadnionym roszczeniem wobec przewoźnika Produktów z tytułu ich utraty lub uszkodzenia.
(d) Sprzedający zwolniony jest z obowiązku dostarczenia Produktów w pierwotnym terminie dostawy i może przesunąć termin dostawy, jeśli wystąpią zdarzenia pozostające poza kontrolą Sprzedającego (siła wyższa), uniemożliwiające mu wykonanie Kontraktu. Sprzedający może odstąpić od kontraktu, jeśli takie zdarzenia uniemożliwiają wykonanie Kontraktu w racjonalnym czasie od pierwotnego terminu dostawy.
(e) Sprzedający może odmówić, zmniejszyć lub zawiesić dostawę produktów, by racjonalnie rozdzielić posiadane zapasy pomiędzy Kupującym a innymi swymi odbiorcami, jeśli zdarzenia pozostające poza jego kontrolą uniemożliwiają mu dostarczenie wszystkich Produktów i całkowitą realizację zamówień złożonych przez innych odbiorców. W takim przypadku, Kupujący ma prawo odstąpić od zamówienia/zamówień, które nie zostało/zostały zrealizowane. 

7. PRZEJĘCIE RYZYKA I TYTUŁ WŁASNOŚCI ORAZ ZWROTY

(a) Odpowiedzialność Sprzedającego za Produkty przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego we wcześniejszym z dwóch poniższych terminów: 1) w dniu wydania Produktów Kupującemu, przedstawicielowi Kupującego lub osobie, którą Kupujący upoważnił do przyjęcia dostawy lub 2) w uzgodnionym terminie dostawy, jeśli KUPUJĄCY nie przyjmie dostawy w sposób wymagany na podstawie Kontraktu.
(b) Produkty pozostają własnością Sprzedającego do czasu otrzymania przez Sprzedającego pełnej zapłaty za wszystkie Produkty, niezależnie od tego, czy Produkty zostaną dostarczone Kupującemu.
(c) W przypadku stwierdzenia wad jakościowych bądź ilościowych produktów, do postępowania w przedmiocie realizacji kontraktu stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego dotyczące umów sprzedaży. 

8. GWARANCJA SPRZEDAJĄCEGO I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Odpowiedzialność Sprzedającego za produkty
(a) Sprzedający gwarantuje, że Produkty są dobre jakościowo pod względem materiałów oraz wykonania i odpowiadają publikowanym informacjom o produkcie obowiązującym w dniu zakupu. Postanowienia niniejszego par. 8 przewidują wyłączne warunki gwarancji na Produkty i zastępują wszelkie inne gwarancje na Produkty zarówno wyraźne, jak i dorozumiane. Sprzedający nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności z tytułu niniejszego Kontraktu (wyraźnej bądź dorozumianej), z tytułu szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym lub z innego tytułu za jakość Produktów, ich wykonanie, przydatność do sprzedaży bądź przydatność do jakiegokolwiek innego celu.
(b) Gwarancja Sprzedającego nie obejmuje wad lub uszkodzeń występujących :
- na skutek niewłaściwego zamówienia (nieodpowiednia część)
- niewłasciwego montażu
- niewłaściwych innych komponentów współpracujących (oleje, napiecia, przekroje, temperatyry)
Reklamacja przysługuje w chwili gdy Kupujacy złożył pisemną reklamację, która dokumentuje zgłaszane wady lub uszkodzenie produktów w ciągu 10 dni od dnia, w którym Kupujący po raz pierwszy stwierdził lub mógł stwierdzić wady lub uszkodzenie, umożliwił Sprzedającemu należyte zbadanie produktów i powierzchni, na której zostały zastosowane, 5) wypełnił swe obowiązki wynikające z Kontraktu, w tym dokonanie terminowej zapłaty.

Jeżeli Kupujący wykaże, że przysługują mu prawa z tytułu niniejszej gwarancji, Sprzedający zobowiązany jest według swego uznania albo wymienić Produkty, albo dokonać ich naprawy na własny koszt albo dokonać zwrou zapłaconej kwoty za towar pomniejszonej o koszty wysyłki, oraz ekspertyz.
Sprzedający nie jest zobowiązany do zapłacenia jakiejkolwiek kwoty ponad cenę fakturową Produktów. Kupującemu nie przysługują żadne inne środki naprawcze. Sprzedający może odpowiednio zawiesić kolejne dostawy Produktów lub przełożyć odnośne daty dostawy do czasu ostatecznego ustalenia zasadności reklamacji Kupującego.
(d) Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie z chwilą upływu okresu przechowywania bądź upływu 12 miesięcy od terminu dostawy, w zależności od tego, co następuje wcześniej. 


Ograniczenie odpowiedzialności
(f) Strony uzgadniają, że odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego nie przekroczy ceny fakturowej Produktów.
(g) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków lub dochodów, utratę czasu bądź utratę możliwości używania maszyn lub sprzętu. W żadnym razie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody pośrednie, szczególne lub wtórne.
(h) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jeśli użycie produktów przez Kupującego narusza prawa patentowe osoby trzeciej.


9. PRAWO KONTRAKTU I JURYSDYKCJA

(a) W przypadku Sprzedaży polskim nabywcom, Kontrakt podlega prawu polskiemu, a wyłączną jurysdykcję nad sporami wynikającymi z Kontraktu ma Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.